2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-015X 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สังกัดหอสมุดกลาง 9 แห่ง จำนวน 53 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75.47 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรายการตามมาตรฐานการทำรายการ RDA ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเมื่อจำแนกความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 ส่วน ผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกต้องมากที่สุดในส่วนของความรู้ความเข้าใจในการทำรายการตามมาตรฐานการทำรายการ RDA คิดเป็นร้อยละ 69.11 รองลงมาเป็นส่วนของความรู้ความเข้าใจในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการทำรายการ RDA คิดเป็นร้อยละ 62.50 และส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการทำรายการ RDA คิดเป็นร้อยละ 60.71 ตามลำดับ 
     คำสำคัญ มาตรฐานการทำรายการอาร์ดีเอ, ความรู้ความเข้าใจ, บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ผู้เขียน
575080056-2 น.ส. วราภรณ์ พนมศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0