2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fluoride Removal from Water Using Cow Bone  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI),  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย 
     จังหวัด/รัฐ เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 1 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 633-635 
     Editors/edition/publisher Nirawit Sutthi 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595040130-2 นาย นิรวิทย์ สุทธิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0