2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบธุรกิจของสำนักงานบัญชี จื่อผิง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ห้อง Auditorium ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 111-123 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำบัญชี พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และกำหนดรูปแบบธุรกิจของสำนักงานบัญชี จื่อผิง โดยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมกับการศึกษาเอกสาร จากผลการศึกษานำข้อมูลมากำหนดรูปแบบธุรกิจตามรูปแบบธุรกิจแคนวาส ดังนี้ กลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น การเสนอคุณค่าเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการจัดทำบัญชี โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางตรง ช่องทางการเข้าหาลูกค้าแบบปากต่อปาก พันธมิตรหลัก คือ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีฯ กิจกรรมหลัก คือ การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทรัพยากรหลัก ได้แก่ นักบัญชีและโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยมีโครงสร้างต้นทุน คือ เงินเดือนพนักงาน ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รายได้รายเดือนเกิดจากการให้บริการตามกิจกรรมหลัก  
ผู้เขียน
595740176-9 น.ส. ภุชชัชชา สีเสนซุย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1