2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ d-Maltose coated silver nanoparticles and their synergistic effect in combination with ampicillin 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Vienna 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 148 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1197–1203 
     บทคัดย่อ Resistance of pathogenic bacteria to conventional antibiotics has made them a much more challenging threat to public health. It is urgent to develop strategies to combat drug resistant bacteria. In the current study, Dmaltose coated silver nanoparticles (AgNPs) were examined for their antibacterial and their synergistic effect in combination with ampicillin against Staphylococcus aureus (S. aureus) and Escherichia coli (E. coli). AgNPs were synthesized using a modified Tollen’s method, providing highly stable AgNPs. Antibacterial activities of AgNPs were evaluated by determining their minimum inhibition concentration and minimum bactericidal concentration. It was found that S. aureus and E. coli were inhibited by AgNPs. Formation of AgNPs and ampicillin complexes were optimized after mixing them for at least 10 min. These complexes were stable for 1–3 days with no loss of activity. Interestingly, the synergism of the MIC AgNP1, the largest nanoparticle examined, and 2.5 lg cm-3 of ampicillin revealed a 27 and 77% fold increase compared with the ampicillin control against S. aureus and E. coli, respectively. Synergism was found even with low levels of ampicillin. Therefore, these AgNPs could be used as an adjunct treatment in conjunction with an antibiotic to solve the problem of drug-resistant bacteria. 
     คำสำคัญ D-Maltose coated silver nanoparticles, Antibiotic resistance, Antibiotics, Synergism, Antibacterial activity  
ผู้เขียน
585100004-3 น.ส. สุกัญญา ศรีจำปา
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0