2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Immunity in responses to nanoparticles 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Technology and Physical Therapy  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 28 
     ฉบับที่
     เดือน May-August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 99-111 
     บทคัดย่อ Nanotechnology is widely used for current industry, health sciences and medicine in the different utilization such as drug delivery materials, safe vaccines, cosmetics, material replacement organs or tissue, biosensors. Human may have chance to expose to nanoparticles directly or in directly. The understanding of immune system in response to nanoparticles is important. The mechanisms of the immune responses are related to the characteristics of nanoparticles such as sizes, shapes, surface charges, and molecular connectivity on nanoparticles. Interestingly, these properties can be conducted on to the immune responses in both immunostimulation and immunosuppression. This review article focuses on the functions and effects of the immune system in responses to nanoparticles. Therefore, this knowledge gives advantage for the development of nanoparticles for application in health, as well as in devices used in everyday life, in order to promote a better quality of life. 
     คำสำคัญ Nanotechnology, Nanoparticles, Immune response 
ผู้เขียน
585100004-3 น.ส. สุกัญญา ศรีจำปา
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0