2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Decrease of spleen iNKT and NK cell numbers in Burkholderia thailandensis infected C57BL/6 mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (APJAI) 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Allergy and Immunology Society of Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ iNKT cells, B. thailandensis, α-GalCer, iNKT knockout B6 mice, Melioidosis 
ผู้เขียน
537070030-6 น.ส. ฐิตินันท์ เกษตรทัต [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0