2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ 2D and 3D pore structure characterization of bi-layered porous polyethylene barrier membrane using SEM and micro-CT 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ScienceAsia 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (SCI) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Science Society of Thailand and The National Reseach Council of Thailand  
     ISBN/ISSN 1513-1874 
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 159-171 
     บทคัดย่อ ABSTRACT: Barrier membrane is an essential component in guided bone regeneration for successful bone augmentation in implant dentistry. The microstructure of barrier membrane can remarkably impact its mechanical properties and biological performances. This study was aimed to investigate the pore structures of a bi-layered porous polyethylene (PPE) barrier membrane by 2D and 3D characterization techniques. Two opposite sides of PPE barrier membrane were imaged with scanning electron microscope and micro-computed tomography (micro-CT). The 2D and 3D pore characteristics were then analysed with associated software, respectively. Both techniques similarly showed that PPE barrier membrane comprised two different structures including one with low porosity (smooth) and one with high porosity (coarse) as designed. In 2D analysis, both surfaces possessed similar positively skewed distributions in pore area and circle diameter. The smooth side had significantly smaller pore amount, pore density, surface porosity, pore area, circle diameter, Feret diameter and aspect ratio, but larger roundness, circularity and solidity than the coarse side (p < 0.05). In 3D analysis, the smooth side possessed significantly smaller pore diameter and volume porosity than the coarse one (p < 0.05). No significant differences in strut thickness, specific surface area, connectivity density (Conn.D), and degree of anisotropy (DA) were found between two layers (p > 0.05). The combination of 2D and 3D techniques could be effectively employed to characterize the pore microstructure and morphology of PPE barrier membrane. The limitations of each technique were also discussed. 
     คำสำคัญ bi-layered porous polyethylene membrane, guided bone regeneration, scanning electron microscopy, micro-computed tomography, image analysis 
ผู้เขียน
567130001-3 Mr. JICHUAN SONG [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0