2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ISBN/ISSN Faculty of Public Health, Burapha University 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 117-131 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี 6 ชนิดในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิคือผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานพ.ศ. 2560-2561 และผลตรวจสุขภาพของพนักงาน ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำงานและข้อมูลด้านอาการจากการสัมผัสสารเคมี ประเมินความเสี่ยงโดยใช้เมตริกความเสี่ยง พิจารณาจากความรุนแรงและโอกาสสัมผัสสารเคมีซึ่งจัดเป็น 3 กลุ่มตามความเป็นพิษ ได้แก่ สารกัดกร่อน สารที่มีผลต่อระบบประสาทและฝุ่นละออง ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีอาการระคายเคืองผิวหนัง ดวงตาและระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสคลอรีนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่แม้ว่าความเข้มข้นของสารเคมีดังกล่าวต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนดก็ตาม ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพพบว่าความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีทั้ง 3 กลุ่มคือระดับปานกลาง ร้อยละ 25.26 ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสสารในกลุ่มกัดกร่อน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ทางสถิติแบบพหุถดถอยโลจิสติก คือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ความเข้มข้นของคลอรีนเกิน 10% ของค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาทำงาน (Occupational Exposure Limit – Time Weighted Average) และการมีโรคประจำตัว จึงเสนอแนะให้มีแผนการลดความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงโดยการตรวจวัดความเข้มข้นของสารคลอรีนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รวมถึงให้มีการเฝ้าระวังทางสุขภาพและการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงเป็นพิเศษในพนักงานกลุ่มเสี่ยงและพนักงานที่มีโรคประจำตัว 
     คำสำคัญ : การเฝ้าระวังสุขภาพ/ คลอรีน/ ปัจจัยเสี่ยง/ เมตริกความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ผู้เขียน
605110006-5 น.ส. วัชราภรณ์ ทัศนัตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0