2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-7021 
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 288 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ เครื่องมือชุดที่ 1 แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต และเครื่องมือชุดที่ 2 แบบประเมินสภาพผิวหนัง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือชุดที่ 1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.94 ทดสอบหาความเที่ยงของการสังเกตระหว่างผู้สังเกตได้เท่ากับ 1.0 เครื่องมือชุดที่ 2 ทดลองใช้ในผู้ป่วยวิกฤต 30 ราย คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ แคปปา เท่ากับ 1.0 ทดสอบหาความเที่ยงของการสังเกตระหว่างผู้สังเกตได้เท่ากับ 1.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคว์สแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับได้แก่ การมีโรคร่วมคือโรคระบบหลอดเลือด (OR= 5.29, 95%CI=1.37-20.29, p=.01) ระดับโปรตีนอัลบูมินต่ำกว่า 3.3 กรัมต่อเดซิลิตร (OR= 5.19, 95%CI=1.17-23.05, p=.03) การใช้เครื่องช่วยหายใจ (OR= 3.37, 95%CI=1.39-8.16, p=.007) และภาวะบวม (OR= 2.74, 95%CI=1.21-6.20, p=.01)  
     คำสำคัญ แผลกดทับ ผู้ป่วยวิกฤต ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้เขียน
605060011-9 นาง สุชาดา นิลบรรพต [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0