2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of La concentration on structural, morphological, optical and magnetic properties of Sr1-x LaxTiO3 nanopowders 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Physica B: Condensed Matter 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved 
     ISBN/ISSN https://doi.org/10.1016/j.physb.2019.07.015 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 571 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 213-221 
     บทคัดย่อ Sr1-x LaxTiO3 (x = 0–0.50) nanopowders were synthesized by hydrothermal method. XRD results revealed a cubic perovskite structure of all samples. Second phase of La(OH)3 was found in samples of x = 0.30–0.50 with LaTiO3 in that of x = 0.50. SEM and TEM images of all products displayed nanoparticles of a cubic shape with addition of needle shape for samples of x = 0.30–0.50. EDX results indicated the existence of Sr, La, Ti and O in the samples. XANES results confirmed the presence of Ti3+ and Ti4+ cations in La-doped SrTiO3 structure. Optical band gaps of Sr1-x LaxTiO3 nanopowders increased from 3.206 to 3.413 eV with increasing La concentration. VSM results revealed diamagnetic, weak paramagnetic and paramagnetic behaviors for SrTiO3, samples of x = 0.10 and 0.20, and samples of x = 0.30–0.50, respectively.  
     คำสำคัญ Sr1-x LaxTiO3 nanopowdersHydrothermal methodInfluence of La concentrationStructuralMorphologicalOptical and magnetic properties 
ผู้เขียน
537020066-5 น.ส. พรรณนลิน ทรงวัฒนะสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0