2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Country-appropriate Operating Cost Estimation Scheme Based on Curve Fitting for Rice Combine Harvester  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 12th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Agricultural Engineering Department, KMITL 
     สถานที่จัดประชุม Hard Rock Hotel, PATTAYA, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597040002-5 น.ส. อัปสรรัชย์ น้ำทรง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040017-2 นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0