2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BLACKBOARD USE TO IMPROVE TEACHING IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the Universal Academic Cluster International August Conference in Bangkok 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster 
     สถานที่จัดประชุม SM Tower 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2562 
     ถึง 2 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 17-25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050120-0 น.ส. นัชริดา นรารักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0