2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Forecasting Gold Prices Using Membership Function Model as Probability Density Function of Normal Distribution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Press 
     ISBN/ISSN 1109-9526 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 340-347 
     บทคัดย่อ In this paper, the new forecasting algorithm for predicting gold prices using concept of fuzzy logic with membership function model as probability density function of normal distribution is proposed and compared to the triangular membership function model and the trapezoidal membership function model. The daily gold prices from January 2015 to May 2018 collected from the London Bullion Market Association are used in this study. The prices are transformed to the rate of return and then the Train : Test percent ratio is used to obtain the training data and the testing data, respectively, and consists of 99:01, 95:05, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:50, 30:70, 20:80 and 10:90. The root mean squared error and the mean absolute error are applied to measure the performance of the proposed algorithm and to compare three presented models. The experimental results can conclude that the proposed algorithm can be practical to the gold price forecasting; furthermore, the proposed algorithm with the membership function model as probability density function of normal distribution can better improve itself than other models when it has more training data as well as it can demonstrate better performance than others. 
     คำสำคัญ Fuzzy logic, gold price forecasting, probability density function of normal distribution, trapezoidal membership function, triangular membership function 
ผู้เขียน
587020003-4 นาย สุภาพ สาขา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567020034-1 น.ส. สมจิตร บุญเทียม
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0