2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 10 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 12 
     บทคัดย่อ หลังการรัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกมาตรการและกระทำการหลายกรณีเพื่อกดดันการปฏิบัติงานของสื่อออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2) เพื่อศึกษากลไกในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 3) เพื่อศึกษาขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ในประเทศไทย ในห้วงระยะเวลา 4 ปีหลังเหตุการณ์การรัฐประหาร โดยใช้การวิจัยเชิงบรรยาย ด้วยการรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบกรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อสารมวลชนในประเทศไทย ที่ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือดำเนินการต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์หลังการรัฐประหาร เนื้อหาของสื่อออนไลน์ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ คสช. กำหนด ในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ทั้งหมดมาจากกลไกของ คสช. ที่ต้องการจะจำกัดและสกัดกั้นข้อมูลข่าวสาร ที่มีความละเอียดอ่อนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และภาพลักษณ์ของ คสช. ขอบเขตของสื่อออนไลน์ภายหลังการรัฐประหาร ยังคงมีอยู่ตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน แต่ต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดตามกรอบของมาตรการที่ คสช. กำหนดไว้ ผู้วิจัยเห็นว่า รัฐควรยกเลิกมาตรการเชิงบังคับต่าง ๆ ที่กระทำต่อสื่อออนไลน์ และควรรับฟังความคิดเห็นของสังคมตามหลักการมีส่วนร่วม ในด้านของสื่อออนไลน์ควรวางตัวเป็นกลางตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และในด้านของประชาชนควรรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน และแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวัง  
     คำสำคัญ สื่อออนไลน์ สิทธิ เสรีภาพ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ผู้เขียน
615280036-8 นาย กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0