2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ IHoMe-PCC: การบริบาลทางเภสัชกรรมจากมุมมองเชิงระบบกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจิตเภท  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN 1905-0852 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่ 3 (2019) 
     เดือน July – September 2019
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 84-94 
     บทคัดย่อ บทนำ: โรคจิตเภท (Schizophrenia) ใช้การรักษาด้วยยาต้านโรคจิตลดการกำเริบและการกลับเป็นซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม พบความชุกของความไม่ร่วมมือในการใช้ยา ร้อยละ 41 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง ก่อความรุนแรงในชุมชน และมีอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำ (Rehospitalization) วิธีการดำเนินการวิจัย: เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะสาขาจิตเวชเชิงระบบ (Integrated Hospital Medication Management System for Psychiatric Pharmaceutical Care, IHoMe-PCC) โดยใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อการจัดการระบบยาโรงพยาบาลเชิงบูรณาการ (IHoMe 2017) ด้วยกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Shared decision making), วิเคราะห์ Gap analysis และการส่งต่อข้อมูลการดูแลไปยังทีมสุขภาพและชุมชน ผลการศึกษาและสรุป: การบริบาลทางเภสัชกรรม 2 ราย ที่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน พบว่า ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาสูง ไม่กลับเข้ารับการรักษาซ้ำอีกภายใน 90 วัน และมีความพึงพอใจต่อระบบบริการในระดับมากที่สุด  
     คำสำคัญ การบริบาลทางเภสัชกรรม, การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยโรคจิตเภท 
ผู้เขียน
595150044-2 นาย จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0