2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความโปร่งแสงของวัสดุโมโนลิธิกเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการเย็นตัวของอุณหภูมิเผาสุก TRANSLUCENCY OF DIFFERENT MONOLITHIC MATERIALS UPON VARIOUS COOLING RATES OF SINTERING PROCESS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 117-133 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605130039-8 นาย พิธิวัต เอื้อสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 10 พฤษภาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 7