2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างแบบฝึกทักษะการออกหมัดมวยสากลสมัครเล่น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2562 
     ถึง 24 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 756-768 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050066-0 นาย ธนชน กุดหอม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0