2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
     จังหวัด/รัฐ ร้อยเอ็ด 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2562 
     ถึง 24 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1134-1145 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050182-8 น.ส. อริญา เหล่าแสงสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0