2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายสารพิษอะฟลาทอกซินชนิดบี1 โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักโค ในระบบการหมักย่อยในหลอดทดลอง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 526-531 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำลายสารพิษจากเชื้อรา AFB1 ของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของโคนมในระบบ in vitro โดยใช้แผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD แบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A คือ แหล่งอาหารหยาบในอาหาร TMR ได้แก่ หญ้าเนเปียร์แห้งและหญ้าเนเปียร์หมัก ปัจจัย B คือ ระดับของ AFB1 0, 500 และ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ผลการทดลองพบว่าระดับของ AFB1และแหล่งอาหารหยาบมีอิทธิพลร่วมกันต่อการทำลายสารพิษ AFB1 (P<0.01) เมื่อพิจารณาความสามารถต่อการทำลาย AFB1 ของจุลินทรีย์ใน rumen fluid ของโคนมพบว่าประสิทธิภาพการทำลาย AFB1 สูงสุดภายใน 0 - 12 ชั่วโมง (P<0.01) โดยความสามารถการทำลาย AFB1 ที่ระดับ 0, 500 และ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ของหญ้าเนเปียร์หมักสูงกว่าหญ้าเนเปียร์แห้ง (49.77, 21.65, 39.64% vs 45.05, 21.89, 18.20% ตามลำดับ) (P<0.05) สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการทำลายอะฟลาทอกซินของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของโคนมดีที่สุดภายใน 12 ชั่วโมง รวมทั้งแหล่งของอาหารหยาบมีผลต่อประสิทธิภาพการทำลายสารพิษจากเชื้อราในกระเพาะหมักของโคนม  
     คำสำคัญ สารพิษจากเชื้อรา, จุลินทรีย์, โคนม 
ผู้เขียน
567030020-6 น.ส. มาลินี อินทะนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0