2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Impacts of Linnik Flight Usage Patterns on Cuckoo Search for Real-Parameter Global Optimization Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IEEE Access 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
     ISBN/ISSN 2169-3536 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 83932-83961 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Cuckoo search , Lévy flight , Linnik flight , heavy-tailed distribution , nature-inspired algorithm , optimization problems 
ผู้เขียน
607020030-3 นาย พัชระ นาเสงี่ยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0