2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ N-nitrosodiethanolamine (NDELA) Elevated the Expression of CYP450s and A Nuclear Receptor in HepG2 Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Technology, Mahasarakham University 
     สถานที่จัดประชุม Taksila hotel 
     จังหวัด/รัฐ Maha Sarakham 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 สิงหาคม 2562 
     ถึง 27 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) none 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ N-Nitrosodiethanolamine (NDELA) is one of the most common nitrosamines found in a wide variety of preserved food and beverages which is activated within the body to form a carcinogen leading to tumors/cancers. Hepatic CYP2A6, CYP2A13, and CYP2E1 are considered to be of particular importances for biotransformation of NDELA. Constitutive androstane receptor (CAR) is a nuclear receptor responsible for metabolism of xenobiotics and regulation of CYP2A6, CYP2A13 and CYP2E1 expression in the liver. The study aimed to evaluate the effects of NDELA on the expressions of CYP2A6, CYP2A13, CYP2E1, and CAR mRNA in human liver hepatoma derived cell line (HepG2). HepG2 cells (5×105 cells in a 6-well plate) were treated with NDELA (1μM, 10μM, and 100μM) for 24 h. Total RNA was isolated using guanidinium-thiocyanate-phenol-chloroform method and cDNA was reverse-transcribed. The mRNA expression was analyzed by qPCR using specific primers and SYBR green, compared to that of GAPDH (a reference gene). The highest concentration of NDELA (100 μM) significantly up-regulated the expression of CYP2A6 mRNA for 3-fold. Besides, all concentrations of NDELA induced the expression of CYP2A13 mRNA in a concentration-dependent manner with the maximum induction of 110-fold. Similarly, all concentrations of NDELA significantly elevated the mRNA level of CYP2E1. The highest concentration of NDELA (100 μM) noted a significant induction on the CAR expression. Therefore, the regulation of CYP2A6, CYP2A13 and CYP2E1 expression by NDELA might involve with CAR, at least in part. 
ผู้เขียน
605150051-6 Miss NAWARATT [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0