2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Aryl Hydrocarbon and Constitutive Androstane Receptors are Compulsory Determinants in the Induction of Cytochrome P450 1A2, 2A6, and 2A13 Expression by Nicotine and N-Nitrosodiethanolamine in HepG2 Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, KHON KAEN UNIVERSITY, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, AND UBONRATCHATHANI UNIVERSITY 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน JUNE
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 104-124 
     บทคัดย่อ Nicotine and N-nitrosodiethanolamine (NDELA) are hepatotoxic and hepatocarcinogenic substances in human and animals. Cytochrome P450 (CYPs) 1A and 2A mainly metabolize nicotine and nitrosamines in the liver but knowledge regarding effects of nicotine and nitrosamines on other CYPs is still limited. The current study aimed to examine the effects of nicotine and NDELA on regulatory expressions of CYPs and nuclear receptors, aryl hydrocarbon receptor (AhR), pregnane X receptor (PXR), and constitutive androstane receptor (CAR) mRNA in human hepatocellular carcinoma cells (HepG2). Materials and method: HepG2 cells (5x105 cells per well) were cultured in DMEM supplemented with 10% FBS. The cells were treated with nicotine or NDELA (1, 10, and 100 μM) for 24 h, compared to control (non-treatment) or 0.1% ethanol (EtOH) which was used as the solvent of nicotine and NDELA. Total RNAs were extracted and the mRNA expression of each gene was determined by RT-qPCR. Results: Both of nicotine and NDLEA at 100 μM significantly up-regulated expression of CYP1A2, CYP2A6, and CYP2A13 mRNA. Furthermore, nicotine and NDELA significantly induced the expression of AhR and CAR mRNA. Interestingly, nicotine induced PXR mRNA whereas NDELA did not. Conclusion: AhR and CAR might be compulsory determinants for regulation of CYP1A2 and CYP2A6/13 expression by nicotine and NDELA. However, different regulation of PXR by nicotine and NDELA is of interest for further study. 
     คำสำคัญ Nicotine, Nitrosamine, Cytochrome P450, AhR, PXR, CAR. 
ผู้เขียน
605150051-6 Miss NAWARATT [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0