2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sodium caseinate films modified using halloysite: Physicochemical characterization and drug permeability studies 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association de Pharmacie Galénique Industrielle (APGI), Associazione Docenti e Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche (A.D.R.I.T.E.L.F.) and Academy of Pharmaceutical Science and Technology, Japan (APSTJ) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Sodium caseinate; Halloysite; Molecular interaction; Film permeability; Diffusion coefficient 
ผู้เขียน
577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0