2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของสนามไฟฟ้าแรงสูงและเทคนิคตัวนำควบต่อการตกตะกอนกลีเซอรีนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     สถานที่จัดประชุม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 24 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 475-480 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้สนามไฟฟ้าเพื่อเร่งการจับตัวและตกตะกอนของกลีเซอรีนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันโดยการใช้อิเล็กโทรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมประยุกต์ใช้กับเทคนิคตัวนำควบ เพื่อเพิ่มความเครียดสนามไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในตกตะกอน ต่อการเพิ่มจำนวนอิเล็กโทรดตั้งแต่ 1-5 แท่ง โดยมีสารตั้งต้นคือน้ำมันปาล์มและเมทิลแอลกอฮอล์ด้วยอัตราส่วนโมเลกุล 1:6 ทำการทดลองโดยจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 10 และ 15 กิโลโวลต์ เป็นเวลา 30 นาที พบว่าการใช้ระดับแรงดันที่สูงขึ้นและการเพิ่มจำนวนอิเล็กโทรดภายใน เป็นการเพิ่มความเครียดสนามไฟฟ้าภายในชุดทดลอง ความเครียดสนามไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้พลังงานที่ใช้สูงขึ้น การใช้อิเล็กโทรดจำนวน 5 แท่ง ที่ระดับแรงดัน 15 กิโลโวลต์ สามารถเร่งให้กลีเซอรีนตกตะกอนรวดเร็วที่สุด โดยใช้เวลา 10 นาที ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าการใช้อิเล็กโทรด 1 แท่ง เป็นจำนวน 2.8 เท่า โดยใช้พลังงานมากกว่าเพียง 1.05 เท่า 
ผู้เขียน
585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0