2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทอย่างยั่งยืนด้วยวิธี Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method (FMADM) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยได้นำเอาหลักการนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรมทางหลวงชนบทเป็นหนึ่งหน่วยงานที่นำมาปรับใช้ มีเป้าหมายในการพัฒนาและดูแลรักษาโครงข่ายทางอย่างมีคุณภาพ แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาและพัฒนาถนนได้ทั้งหมด งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธี Fuzzy Multiple attribute Decision Making Method (FMADM) โดยมีปัจจัยหลักที่สำคัญ คือ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยรองอีกหลายปัจจัย นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับวิธีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พบว่า โครงการก่อสร้างที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ โครงการก่อสร้าง ถนน สาย บก.3013 ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.8219 และผลการจัดลำดับของทั้ง 2 วิธีมีความคล้ายคลึงกัน 
     คำสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญทางหลวงชนบท FMADM และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผู้เขียน
575040006-1 นาย เชิดสกุล สะอาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0