2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Minimization of Losses in Solar Photovoltaic Modules by Reconfiguration under Various Patterns of Partial Shading 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energies 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN 1996-1073 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า Number 24 
     บทคัดย่อ Configurations of photovoltaic (PV) modules, such as series-parallel (SP), bridge-linked (BL), and total cross-tied (TCT) configurations, always utilize a number of connecting switches. In a simulation, the ideal switch with no loss is used to optimize the reconfiguration method for a solar PV array. However, in practice, the switches are non-ideal, causing losses and resulting in a decrease in the total output power of the PV array. In this work, MATLAB/Simulink (R2016a) was employed to simulate nine PV modules linked in a 3×3 array, and they were reconfigured using series-parallel (SP), bridge-linked (BL), and total cross-tied (TCT) configurations for both ideal and non-ideal switch cases. It was not surprising that non-ideal switches deteriorated the output power compared with ideal cases. Then, the minimization of losses (ML) configuration was proposed by minimizing the number of switches to give the highest output power. A 5% higher power output was set as the criterion to reconfigure the PV modules when partial shading occurred. The results showed that if 50% or more of the area was partially shaded, reconfiguration was unnecessary. On the other hand, whentheshadedareawaslessthan50%,reconfigurationgaveasignificantincreaseinpower. Finally, theMLmethodhaddifferentconfigurationsforvariousshadingpatterns,andprovidedbetterresults than those of the TCT method.  
     คำสำคัญ minimum loss; reconfiguration; partial shading 
ผู้เขียน
605040066-6 นาย ชยุตม์ ทับนิยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0