2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluating photodegradation properties of Fe–N–TiO2 mesoporous material with anatase/rutile brookite phase mixture under visible light using LED irradiation source 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)  
     สถานที่จัดประชุม Holiday Inn Chiang Mai Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2562 
     ถึง 30 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 56 
     Editors/edition/publisher Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)  
     บทคัดย่อ The titanium dioxide photocatalysts co-modified with iron and nitrogen (Fe–N–TiO2) were produced via hydrothermal method. The effects of various dopants concentration were investigated. The characterizations of catalysts such as phase structure, crystallographic orientation, surface morphology, specific surface area, chemical surface composition, charge state and bandgap energy were analyzed by specific techniques. The results showed that the effect of different iron and nitrogen concentrations was significant on the physicochemical properties of the catalysts. The photocatalysts displayed the anatase/rutile/brookite crystal phase mixture. Increasing of rutile and brookite phase compositions was observed with increasing iron content. When increased the nitrogen content, the occurrence of rutile and brookite phases was inhibited and the catalysts displayed the higher content of anatase phase. The high BET surface area was found at high iron and low nitrogen contents. The surface morphology presented the nanorice shape and most of them transformed to spherical shape by increasing the iron content. The bandgap energy of all samples was in the range 2.76-3.15 eV, which appeared lower than undoped TiO2. The state of nitrogen incorporated into TiO2 lattice was demonstrated in an interstitial position (Ti–O–N). The iron incorporated deeper in the structure of TiO2 as Fe2+ and Fe3+ oxidation states, not at the surface as confirmed by XPS and XANES measurements. The photocatalytic activity of antibiotic was performed under visible light using LED illumination source and nearly 70% of antibiotic was removed in 6 h by using the most active sample (2.5%N–1.5%Fe). Additionally, the TiO2 combined with iron and nitrogen dopants improved the charge separation as verified by photoluminescence result. The synergistic effect from the combination of different phases displayed a crucial role in the photocatalytic degradation of antibiotic as well. 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0