2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าส่วนบนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cells)
ประเภท อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ 12 ตุลาคม 2560
วันที่ได้รับ 12 ตุลาคม 2560
เลขที่คำขอ 1701006163
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ -
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ -
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 10
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของสิทธิ์ ม.ขอนแก่น : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน + สวทช.
คำสำคัญ กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าส่วนบนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cells)
เจ้าของผลงาน
557020001-5 นาย ศราวุฒิ ต้นตะภา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น
แนบไฟล์