2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Bioactive xanthoquinodins and epipolythiodioxopiperazines from Chaetomium globosum 7s-1, an endophytic fungus isolated from Rhapis cochinchinensis (Lour.) Mart 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร NATURAL PRODUCT RESEARCH 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis Online 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่  
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1-9 
     บทคัดย่อ A new xanthoquinodin B9 (1), together with two known xanthoquinodins, xanthoquinodin A1 (2) and xanthoquinodin A3 (3), three epipolythiodioxopiperazines, chetomin (4), chaetocochin C (5) and dethio-tetra(methylthio)chetomin (6), and four other compounds, chrysophanol (7), emodin (8), alatinone (9), and ergosterol (10) were isolated from the endophytic fungus Chaetomium globosum 7s-1, isolated from Rhapis cochinchinensis (Lour.) Mart. All isolated structures were established based on their spectroscopic data analyses. Compounds 1–6 showed antibacterial activity against Gram positive bacteria with MICs ranging from 0.02 pM to 10.81 µM. Compounds 1–6 also exhibited cytotoxicity against KB, MCF-7 and NCI-H187 cancer cell lines (IC50 0.04–18.40 µM). However, they were cytotoxic towards a normal cell line (Vero cell) with IC50 values ranging from 0.04 to 3.86 µM. 
     คำสำคัญ cytotoxicity; Chaetomium globosum; xanthoquinodin; epipolythiodioxopiperazine; antibacterial 
ผู้เขียน
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0