2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chemical constituents and antibacterial activity of roots of Cissus sp 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม PERCH-CIC Congress X: 2018 International Congress for Innovation in Chemistry 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม PERCH-CIC  
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort in Pattaya, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Outstanding presentation in 2018 International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress X) 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล PERCH-CIC  
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 7 กรกฎาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0