2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chemical Constituents from the fungus Chaetomium brasiliense 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม PACCON 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University 
     สถานที่จัดประชุม The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, THAILAND 
     จังหวัด/รัฐ Songkhla 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0