2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chemical Constituents and Biological Activities from the Fruits of Miliusa elutina (DC.) Hook. f. & Thomson 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม PERCH-CIC Congress IX: 2016 International Congress for Innovation in Chemistry 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม PERCH-CIC  
     สถานที่จัดประชุม Jomtien palm Beach Hotel & Resort, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มิถุนายน 2559 
     ถึง 29 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0