2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of dye-adsorption solvents, acidifcation and dye combination on efciency of DSSCs sensitized by α-mangostin and anthocyanin from mangosteen pericarp 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SpringerLink 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 7454–7467 |  
     บทคัดย่อ α-Mangostin and anthocyanin extracted from mangosteen pericarp were used as photosensitizers in dye-sensitized solar cell (DSSC). The DSSCs performance has been optimized in terms of dye-adsorption solvents, dye combination and acidification. The photoelectrochemical and spectroscopic studies supplemented with quantum-chemical modeling allow elucidation of electron injection ability of the dye. The resulting maximum efficiencies (η) of 1.78 and 1.63% for α-mangostin sensitization were obtained in acidified acetone and acidified ethanol, respectively. Three dye combination systems were performed to elucidate the effects of dye adsorption patterns on DSSC efficiencies. The binary system B_Cya_α-MT shows the best action (η 1.32%) compares to those of the others binary B_α-MT_Cya (η 0.64%) and cocktail C_α-MT + Cya (η 0.60%) systems. Based on the finding of this work, α-mangostin has been found very useful as sensitizer of DSSCs and has also shown the potential, value added benefits in fabrication of low cost photovoltaic device. Additionally, it is great to design dye double layer architecture by binary system to enhance the efficiency of DSSC using cyanin which having faster adsorption and efficient binding to TiO2 follow α-mangostin that has relatively slower diffusions along the stronger electron injection force. 
     คำสำคัญ TiO2 EtOAc High Occupied Molecular Orbital Lower Unoccupied Molecular Orbital Cyanidin  
ผู้เขียน
557020001-5 นาย ศราวุฒิ ต้นตะภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0