2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing framework of Constructivist Digital Learning Environment Model to Enhance Creative Thinking for Undergraduate Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2019 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway & National Cheng-Kung University 
     สถานที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway 
     จังหวัด/รัฐ Tromsø, Norway 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 
     ถึง 5 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) 11937 
     หน้าที่พิมพ์ 223-251 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Creative thinking is the ability to generate new ideas in various ways due to the adaptability of existing thinking as well as the performance of problem solving. This can foster student’s creative thinking. This study was aimed to synthesize the designing framework of constructivist digital learning environment model to enhance creative thinking for undergraduate students. Research target groups were 1) 90 undergraduate students registered in the faculty of Education and 2) 3 experts for this designing framework. Model Research phase 1 Model Develop-ment was employed. Qualitative data was collected by Document Analysis and Survey method, and the data was then analyzed by interpreting and concluding. Research results revealed that the designing framework comprised 5 stages as 1) Activating cognitive structure and creative thinking 2) Supporting cognitive equi-librium 3) Enhancing cognitive structure accommodation 4) Enhancing creative thinking and 5) Supporting and fostering knowledge construction. Besides, the model components consisted of 7 parts as 1) Problem based 2) Learning re-sources 3) Collaboration center 4) Cognitive tools center 5) Creative thinking center 6) Scaffolding center 7) Coaching center. The evaluation results were hence shown that the designing framework had theoretical validity and consistent with claimed theories. 
ผู้เขียน
597050011-8 น.ส. ปิยพร วงศ์อนุ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0