2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Tangeretin Alleviates L-NAME Induced Vascular Dysfunction in Rats (แทนเจอรีตินบรรเทาแอลเนมชักนำการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดในหนูแรท) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857-3123 
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Objective: Tangeretin is a flavonoid compound found in citrus fruits. Several biological activities of tangeretin have been revealed including; anti-neurodegeneration, anti-inflammation, and anti-oxidation. This study were to investigate the effects of tangeretin on vascular function in L-NAME-treated rats. Methods: Rats were divided into 4 groups. Groups I; rats treated with L-NAME (40 mg/kg) in drinking water only, Groups II and III; rats treated with L-NAME together with tangeretin (15 and 30 mg/kg, respectively), Groups IV; control rats were received only distilled water (n=7/each group). At the end of experiment, vascular responses to electrical field stimulation (EFS) and vasoactive agents in mesenteric vascular beds and aortic rings were evaluated. Results: A significant increase in contractile response to electrical EFS was observed in the mesenteric vascular bed isolated from L-NAME-treated rats (p<0.05). Tangeretin reduced the augmented response to EFS in L-NAME-treated rats comparing to those of untreated rats (p<0.05). However, the contractile response to exogenous norepinephrine was not different among groups. Vasorelaxation responses to acetylcholine (ACh) in the mesenteric vascular beds and aortic rings were significantly blunted in L-NAME-treated rats compared to control rats (p<0.05). Treatment with tangeretin improved the vasorelaxation response to ACh in L-NAME-treated rats compared to untreated rats (p<0.05). There was no significant difference in the vasorelaxation responses to sodium nitroprusside among groups. Conclusions: The results of this study indicated that tangeretin suppresses sympathetic nerve mediated contractile response and improves endothelium-dependent vasorelaxtion in L-NAME-treated rats.  
     คำสำคัญ Tangeretin, Vascular dysfunction, L-NAME-treated rats 
ผู้เขียน
597070019-0 น.ส. จุฑามาศ วันเพ็ชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5