2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Interaction of CYP2C19 G681A polymorphism and omeprazole on clopidogrel responsiveness and impact in patients with acute coronary syndrome 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Coronary Artery Disease 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Lippincott Williams & Wilkins Ltd. 
     ISBN/ISSN 0954-6928 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: To explore the individual effects of the CYP2C19 G681A polymorphism and omeprazole use and their interaction on clopidogrel responsiveness in acute coronary syndrome (ACS) patients. Background: The CYP2C19 G681A polymorphism and omeprazole use were both known for retarding the effects of clopidogrel under broad cardiovascular conditions; however, data from ACS patients was limited. Methods: We conducted a cross-sectional study of 102 ACS patients who received clopidogrel prior to percutaneous coronary intervention. The platelet function was assessed by a Platelet Function Analyzer-200, in which clopidogrel hyporesponsiveness was defined as a closure time (CT) of ≤106 seconds. The CYP2C19 G681A polymorphism was investigated using the PCR-RFLP technique. Statistical analysis was performed by Chi-square test, Student’s t-test, binary logistic regression, and receiver-operating characteristic (ROC) curve. Results: Carriages of the CYP2C19 681A allele and omeprazole use were present in 48 (47.1%) and 38 (37.3%) patients, respectively. The mean CT±SD was 103.1±1.7 seconds and the prevalence of clopidogrel hyporesponsiveness was 66.7%. The CT was significantly shorter in carriages of the 681A allele compared with the 681G allele (87.1±1.5 vs. 119.9±1.8, P = 0.002), but had no significant difference in patients with vs. without omeprazole use (97.8±1.8 vs. 106.3±1.4, P = 0.467). The ROC analysis of an effect on clopidogrel hyporesponsiveness of CYP2C19 G681A alone and combination between CYP2C19 G681A and omeprazole use had AUC (95% CI) values of 0.654 (0.543 to 0.766), P = 0.011, and 0.672 (0.564 to 0.779), P = 0.005, respectively. Conclusions: In ACS patients, the effect of the CYP2C19 G681A polymorphism on clopidogrel responsiveness, but not omeprazole use, is strong. However, a combination of both factors enhances clopidogrel hyporesponsiveness.  
     คำสำคัญ acute coronary syndrome, clopidogrel, CYP2C19, omeprazole, polymorphism 
ผู้เขียน
557100009-4 นาย ศรสิทธิ์ จิรังดา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0