2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดูดซับโลหะหนักด้วยดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมกับซีเมนต์และวัสดุปอซโซลาน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โลหะหนัก, การดูดซับ, ไอโซเทอร์ม, ดินเหนียวเบนโทไนท์, ซีเมนต์, วัสดุปอซโซลาน, การทดสอบกะ 
ผู้เขียน
605040023-4 น.ส. ณัฏฐา ออประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0