2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวต่างๆโดยการทดสอบแบบกะ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ปัจจุบันในประเทศไทยมีโลหะหนักเจือปนอยู่ในธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบำบัด จากงานวิจัยในอดีตได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับโลหะหนักด้วยดินชนิดต่างๆ พบว่าดินที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีที่สุดคือ ดินเหนียว ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก ของดินเหนียว 3 ชนิดคือ ดินเหนียวเคโอลิไนต์ ดินเหนียวอิลไลท์ และดินเหนียวมอนต์มอริลโลไนท์ โลหะหนักที่ใช้เป็นตัวถูกดูดซับ ประกอบด้วย ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบเท่ากับ 250 500 750 1,000 2,000 4,000 และ 6,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลาดูดซับ 2 วัน โดยใช้วิธีการทดสอบแบบกะ จากการศึกษาพบว่าดินเหนียวมอนต์มอริลโล-ไนท์ มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลายโลหะหนักได้ดีที่สุด รองลงมาคือดินเหนียวอิลไลท์ และดินเหนียวเคโอลิไนต์ ตามลำดับ โดยดินเหนียวมอนต์มอริลโลไนท์สามารถดูดซับได้ดีกว่าดินเหนียวอีก 2 ชนิดประมาณ 10 เท่า และโลหะหนักที่ถูกดินเหนียวทั้ง 3 ชนิดดูดซับไว้ได้มากที่สุด คือ ทองแดง รองลงมา นิกเกิล และสังกะสี ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบนี้มีความสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์ด้วยไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร์ 
     คำสำคัญ การดูดซับ, ดินเหนียว, โลหะหนัก, วิธีการทดสอบแบบกะ, ไอโซเทอม 
ผู้เขียน
605040002-2 นาย เกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0