2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับการช่วยประมาณอายุ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 31 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 507-514 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การประมาณอายุจากกระดูกนิรนามนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการสืบสวนอาชญากรรม ระยะการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บเป็นสิ่งที่สำคัญทางนิติมานุษยวิทยา เนื่องจากกระดูกนี้มีการประสานของกระดูกช้า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับอายุ โดยศึกษากระดูกกระเบนเหน็บจำนวน 513 ตัวอย่าง ช่วงอายุ 20 - 100 ปี จากคลังกระดูก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ใช้ระยะการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บ 4 ระยะ เพื่อกำหนดเป็นรูปแบบของการประสานกระดูก โดยพบการประสานกันอย่างไม่สมบูรณ์ (ระยะที่ 0-1) ในวัยหนุ่มสาว (20-34 ปี) ส่วนการประสานกันอย่างสมบูรณ์ (ระยะที่ 3) บ่งชี้เป็นวัยผู้ใหญ่ (35-49 ปี) และวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) พบระยะการประสานของข้อต่อมีความสัมพันธ์กับอายุ จากผลการศึกษานี้จึงเสนอให้นำระยะการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ง่ายเพื่อช่วยในการประมาณช่วงอายุของคนไทย คำสำคัญ: กระดูกกระเบนเหน็บ การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บ การประมาณอายุ นิติมานุษยวิทยา  
ผู้เขียน
595020131-2 น.ส. ตติยา ภูผาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0