2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Organization of Historical Events in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Second International Conference on Social, Economy, Education, and Humanity (ICoSEEH 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia 
     สถานที่จัดประชุม SKA Convention & Exhibition Center, Pekanbaru, Riau, Indonesia 
     จังหวัด/รัฐ Pekanbaru, Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กันยายน 2562 
     ถึง 7 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ n/a 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to analyse and organize the knowledge of historical events in Thailand in order to construct the knowledge structure and its relationship for further use in a linked data system. A qualitative research based on content analysis and development of knowledge organization approach is used. Related information resources included research publications from the e-Library of Thailand Research Fund, Getty Vocabularies, and Geographic Information System of Cultural Heritage Site of Thailand have been studied and used for the knowledge organization. The research results provide the knowledge structure of historical events in Thailand that contain five classes and relationships of the terms in each class and between classes. This can be further used for development of linked data and semantic web in the future. 
ผู้เขียน
567080022-2 นาย เอกชัย แซ่จึง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0