2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Corporate Sustainability Performance of Social Enterprise Entrepreneurs: A Conceptual Framework  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Advances in Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Lebua at State Tower 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กันยายน 2562 
     ถึง 15 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35-41 
     Editors/edition/publisher Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
     บทคัดย่อ The aim of the research is to explore influential critical success factors for Corporate Sustainability Performance of Social Enterprise (SE) Entrepreneurs. The Corporate Sustainability Performance of Entrepreneurs (CSPE) is a business operation concept of entrepreneurs to create balance in three dimensions, namely economic (profit), social (people), and environmental (planet) aspects according to the triple bottom line (TBL). CSPE is consistent with the business model of SE that using the profits with primarily aims to solve problems and develop society, community, and environment together. The investor in present currently has a tendency to invest in SE more. In addition, the CSPE framework on SE investigates the following three dimensions of critical success factors aspects: (1) Entrepreneurs: Business Planning Skills, Entrepreneurship Orientation, Leadership, and Networking; (2) Organizational: Innovative Financing, Triple Bottom Line Planning, Marketing Capabilities, Community Engagement, Human Capital, Organizational Culture, and Frugal Innovation; and (3) Institution: Government Support, and Sufficiency Economy (A Philosophy conceived and developed by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand). These have been applied to test all the variables manipulating the CSP on SE. The conceptual framework has been merged with General System Theory and with Traits Theory of Leadership which serves as a basis to conserve and cumulate CSPE on SE. As a result, the conceptual framework could be a benefit to the SE entrepreneurs to explore and develop a successful action sustainable plan and to the government and related agencies to appropriately support the corporate sustainability performance policy approach for SE entrepreneurs. 
ผู้เขียน
587210002-8 น.ส. บุษกร ปังประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1