2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ 
Date of Acceptance 17 September 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     ISBN/ISSN  
     Volume 13 
     Issue
     Month กันยายน - ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page 1-16 
     Abstract การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถลดความสูญเสียจากการใช้วัสดุในกระบวนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ความสูญเสียในรูปของต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไหลของวัสดุในแต่ละกิจกรรมและวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุในกระบวนผลิตเครื่องดื่มชนิดผง รวมถึงวิเคราะห์ความสูญเสียและกำหนดแนวทางการลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ โดยผู้ศึกษาได้เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 22 ราย ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คำถามแบบปลายเปิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รวมถึงแผนภูมิพาเรโต้และแผนภูมิคอลัมน์ ผลจากการศึกษาการไหลของวัสดุพบว่าแต่ละกิจกรรมมีความสูญเสียที่แตกต่างกันและเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุพบว่าต้นทุนของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 2.00 และพบว่าความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าอยู่ในกิจกรรมปั่นหัวเชื้อ เมื่อลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุพบว่า สามารถลดได้ถึง 17,400.20 บาท เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงที่ 9,381.59 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละความสูญเสียที่ลดลงถึง 2.83 ส่งผลทำให้ต้นทุนการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงลดลงได้มากกว่า 83 ล้านบาทต่อปี ผลจากการศึกษานี้ทำให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำรายงานบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
     Keyword ความสูญเสีย, การไหลของวัสดุ, ต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า, กระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผง, บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ 
Author
605740211-4 Miss BONGKODCHAKON SUPHAREE [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0