2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sweet Difference Threshold of Strawberry-Flavered Carbonated Drink in 8-Year-Old Children in Khon Kaen 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 69 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 68-74 
     บทคัดย่อ Carbonated drinks are the most popular sugar-contained beverages which might be one of the causes of excessive sugar consumption in Thai children. Stepwise sugar reduction technique, in which the sugar concentration no greater than a person’s difference threshold is gradually reduced, is among one of the strategies used to assist people to reduce their sugar consumption. The objective of the present study was to determine the sweet difference threshold of a carbonated test drink in 8-year-old children. Paired-comparisons, forced-choice tests and survival analysis were used in determining the sweet difference threshold of 64 school children. Demographic data, sweet snack and beverage consumption were collected by a questionnaire. The results showed that the overall sweet difference threshold was 15 %. No significant difference in sweet difference threshold was found between gender, areas of school (municipal vs non-municipal), parents’ education, family income, frequency of sweet snack and beverage consumption, frequency of strawberry-flavored-carbonated-drink consumption and frequency of adding sugar in their food. The threshold was greater than that obtained from a non-carbonated drink reported previously, indicating the possible effect of carbonation on sweet perception. The threshold value could be used to set the percentage sugar reduction steps in the stepwise sugar reduction program. 
     คำสำคัญ Carbonated drink, Difference threshold, Sugar consumption, Sugar reduction 
ผู้เขียน
605130026-7 น.ส. เพ็ญศิริ สมศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0