2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Epstein-Barr Virus Promotes Stemness of Oral Squamous Cell Carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 22nd Annual Meeting of the European Society for Clinical virology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The European Society for Clinical virology  
     สถานที่จัดประชุม DIG Byen 
     จังหวัด/รัฐ Copenhagen, Denmark 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2562 
     ถึง 14 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 19 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0