2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ ระหว่างสายการบินสีเหลือง และสายการบินสีส้ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ห้อง Auditorium ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 148-159 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินสีเหลือง และสายการบินสีส้ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ ระหว่างสายการบินสีเหลืองและสายการบินสีส้ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินสีเหลืองและสายการบินสีส้ม จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบจับคู่ (paired t-test) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากทั้ง 2 สายการบิน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า มี 11 ข้อ จาก 29 ข้อ ที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันระหว่างสายการบินสีเหลืองกับสายการบินสีส้ม  
ผู้เขียน
605740066-7 น.ส. พัชรียา แก่นดี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Paper Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 20 กรกฎาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0