2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimization of Bio-Hydrogenated Kerosene from Refined Palm Oil by Catalytic Hydrocracking 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energies 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-15 
     บทคัดย่อ In this work, hydro-processing was used as an alternative route for producing bio-hydrogenated kerosene (BHK) from refined bleached deodorized palm oil (RPO) in the presence of a 0.5 wt% Pd/Al2O3 catalyst. The Box-Behnken Design was used to determine the effects of reaction temperature, H2 pressure, and reaction time in terms of liquid hourly space velocity (LHSV) on BHK production. The kerosene selectivity was used as the response for staticial interpretation. The results show that both temperature and LHSV produced significant effects, whereas H2 pressure did not. The optimal conditions were found to be 483 C, 5.0 MPa, and 1.4 h-1 LHSV; these conditions provided approximately 57.30% kerosene selectivity and a 47.46% yield. The BHK product had a good heating value and flash point. However, the mass percentage of carbon and hydrogen was 99.1%, which is just below the minimum standard (99.5%), according to the carbon loss by the reaction pathway to form as CO and CO2. Water can be produced from the reaction induced by oxygen removal, which results in a high freezing point. 
     คำสำคัญ hydrocracking reaction; bio-hydrogenated kerosene (BHK); refined bleached deodorized palm oil (RPO); Box-Behnken Design (BBD); kerosene 
ผู้เขียน
557160002-2 น.ส. แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0