2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Production of bio-hydrogenated kerosene by catalytic hydrocracking from refined bleached deodorised palm/ palm kernel oils 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Renewable Energy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 147 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 464-472 
     บทคัดย่อ In this work, refined bleached deodorised palm (RPO) and palm kernel (PKO) oils obtained from palm oil refinery, were used as feedstocks to investigate the production of bio-hydrogenated kerosene (BHK) via hydrocracking reaction. A statistical tool of box-behnken design (BBD) was applied to consider the effects of reaction temperature, pressure and liquid hourly space velocity (LHSV) on biofuel production from RPO. The results revealed that the temperature was strongly significant effect on the yield and the optimal condition was found at 477°C, 5.6 MPa and 1.5 h-1 of LHSV. Subsequently, crude biofuel was separated by fractional distillation, the biofuel yield was obtained at approximately 90% and providing 49.59% kerosene selectivity. Curiously, another feedstock of PKO which has lauric acid as the main composition whereas RPO contained palmitic and oleic acids, was used to produce BHK by using operating condition based-on RPO optimal condition. The biofuel yield derived from PKO reached at the same quantity. On the other hand, kerosene selectivity obtained was higher than in case of RPO (55.35%). However, high oxygen content was found in PKO-derived BHK, and this affected to freezing point and total acid number. 
     คำสำคัญ Bio-hydrogenated kerosene; Hydrocracking; Palm oil; Palm kernel oil; Alkane hydrocarbon fuel 
ผู้เขียน
557160002-2 น.ส. แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0