2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เงื่อนไขสำคัญในการจัดการร่วมด้านการจัดการขยะ: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ การจัดการร่วม เงื่อนไขสำคัญในการจัดการร่วม การจัดการขยะ โรงไฟฟ้าขยะ เทศบาลนครภูเก็ต 
ผู้เขียน
567080027-2 น.ส. พสุวดี พลพิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0