2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดผลแบบสมดุล กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations strategy for creating competitive advantage by applying the balanced scorecard concept : A case study of Maker Space, Khon Kaen University Library 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 27 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจำเป็นต้องนำแนวคิดการวัดผลแบบสมดุลมาประยุกต์เพื่อใช้ในการสร้างและปรับกลยุทธ์การดำเนินการให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ในแต่ละมุมมอง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยภายใน (จุดเด่น จุดด้อย) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ รวมถึงเพื่อกำหนดพันธกิจ ความสามารถเฉพาะ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินการที่สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเสนอกลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดผลแบบสมดุลสู่แผนปฏิบัติการ โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 20 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองกลยุทธ์การดำเนินงานของ Schroeder (2007) ร่วมกับแนวคิดการวัดผลแบบสมดุล ผลการศึกษาพบว่า เมื่อกำหนดพันธกิจ ความสามารถเฉพาะ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินการ สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อนำแนวคิดการวัดผลแบบสมดุลมาประยุกต์ใช้สามารถเสนอกลยุทธ์การดำเนินการที่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละมุมมอง ทั้งมุมมองด้านด้านการเงิน ด้านผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การเป็นผู้นำด้านต้นทุนและการตอบสนองที่รวดเร็ว ผลจากการวิจัยสามารถนำไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่ผู้บริหารในการสร้างและปรับกลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสู่แผนปฏิบัติการได้ต่อไป 
     คำสำคัญ กลยุทธ์การดำเนินการ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวัดผลแบบสมดุล แหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ การบริหารห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้เขียน
605740005-7 นาง ยุภาพร ทองน้อย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0