2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในสถานบริการออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในสถานบริการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทำการเก็บตัวอย่างในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2562 โดยใช้เครื่องมือ Biostage single-impactor เก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ในสถานบริการออกกำลังกายทั้งหมด 10 แห่ง ทำการเก็บตัวอย่าง แห่งละ 4 จุด ได้แก่ ด้านลึกสุดของห้องกิจกรรม กึ่งกลางห้องกิจกรรม กึ่งกลางทางเข้าออกของห้องกิจกรรม และนอกห้องกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 160 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรีย ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ Micrococcus spp., Staphylococcus coagulase negative, Bacillus cereus, Bacillus spp., Bacillus subtilis, Corynebacterium spp., Pseudomonas spp. และ Acinetobacter spp. และเชื้อรา 1 ชนิด ได้แก่ Aspergillus ในเดือนมกราคมพบค่าเฉลี่ยรวมของเชื้อแบคทีเรียแต่ละแห่งอยู่ระหว่าง 172.94 ถึง 1195.60 CFU/m3 เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานสถาบันสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์แนะนำคุณภาพอากาศด้านจุลินทรีย์ โดยระดับแบคทีเรียและเชื้อราซึ่งเป็นคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับสถานที่ทำงาน กำหนด < 500 CFU/m3 มีสถานบริการที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 3 แห่ง ใน 10 แห่ง และมีค่าเฉลี่ยของเชื้อราแต่ละแห่งอยู่ระหว่าง 5.89 ถึง 177.86 CFU/m3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกแห่ง สำหรับเดือนมีนาคมพบค่าเฉลี่ยรวมของเชื้อแบคทีเรียแต่ละแห่งอยู่ระหว่าง 191.87 ถึง 547.59 CFU/m3 ซึ่งเกินมาตรฐานกำหนด 1 แห่ง ใน 10 แห่ง และมีค่าเฉลี่ยของเชื้อราแต่ละแห่งอยู่ระหว่าง 12.96 ถึง 89.52 CFU/m3 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด พบปริมาณเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ในเดือนมกราคมสูงกว่าเดือนมีนาคม ซึ่งภายในห้องกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นระบบปิด ผนังทึบแสงแดดไม่สามารถส่องถึง มีทางเข้าออกทางเดียว มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และสวมรองเท้าที่ใส่ภายนอกอาคารเข้ามาในห้องกิจกรรม แม้ว่าเชื้อที่พบเป็นเชื้อชนิดไม่ก่อโรคแต่ก็อาจก่อให้เกิดโรคจากเชื้อฉวยโอกาสในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันต่ำได้ 
     คำสำคัญ จุลินทรีย์ในอากาศ, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, สถานบริการออกกำลังกาย 
ผู้เขียน
605110102-9 น.ส. สิริลักษณ์ กระสวยกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0